Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika

Już jutro 19 czerw­ca, czy­li 22. rocz­ni­ca wypad­ku Ste­phe­na Kin­ga, któ­ry odci­snął duże pięt­no na póź­niej­szych tek­stach auto­ra. Z tej oka­zji dziś roz­ma­wia­my o książ­ce „Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­ni­ka”, w któ­rej temu wła­śnie wypad­ko­wi autor poświę­cił spo­ro miej­sca. Jest to tak­że audy­cja wyjąt­ko­wa ze wzglę­du na gro­no roz­mów­ców. W wir­tu­al­nym stu­diu gości bowiem cała głów­na eki­pa audy­cji Stre­fa mro­ku pod­cast – Rafał Jasiń­ski (m.in. Readers Ini­tia­ti­ve), któ­re­go mie­li­ście już przy­jem­ność sły­szeć w Radiu SK oraz pre­mie­ro­wo Jacek Rokosz (daw­niej Skle­pik z hor­ro­ra­mi), z któ­rym mimo podob­ne­go sta­żu w pol­skim pod­ca­stin­gu nie było dotych­czas dane Man­do poroz­ma­wiać wspól­nie na ante­nie. Dzi­siaj bie­rze­my na warsz­tat nowe wyda­nie książ­ki, wypusz­czo­ne w USA przed rokiem z oka­zji dwu­dzie­sto­le­cia pre­mie­ry, a mie­siąc temu wyda­ne rów­nież w Pol­sce. Oma­wia­my wer­sję audio, pod­sta­wo­wą zawar­tość oraz dodat­ko­wy mate­riał (m.in. esej Owe­na Kin­ga i roz­mo­wę Joego Hil­la ze swo­im ojcem), któ­ry wzbo­ga­ca naj­now­sze wyda­nie książ­ki „Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­ni­ka”. Zapra­sza­my!

Książ­kę „Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­ni­ka” w dosko­na­łej inter­pre­ta­cji pana Lesz­ka Fili­po­wi­cza, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.