The Last of Us – seria

Gier video daw­no u nas nie było, ale jak już powró­ci­ły to z przy­tu­pem. Wiel­ki miło­śnik gier, czy­li Sick oraz syn mar­no­traw­ny, czy­li Jer­ry zapra­sza­ją się na dłu­gie omó­wie­nie serii gier „The Last of Us”. Pano­wie dys­ku­tu­ją o tym jak wypa­dła pierw­sza odsło­na tego tytu­łu w momen­cie pre­mie­ry, a jak pre­zen­tu­je się obec­nie. Czy cze­ka­my na ekra­ni­za­cję i jakie mamy wzglę­dem niej ocze­ki­wa­nia? Czy doda­tek „Left Behind” to zwy­kłe doje­nie gra­czy, czy może waż­ny ele­ment więk­szej ukła­dan­ki? Jak roz­wi­nię­to mecha­ni­ki roz­gryw­ko­we w „The Last of Us Part 2” i dla­cze­go przy oka­zji sequ­ela może­my z czy­stym sumie­niem mówić o grze wybit­nej? Co zade­cy­do­wa­ło, że kon­ty­nu­acja oka­za­ła się tytu­łem tak kon­tro­wer­syj­nym, a przy tym tak nie­sa­mo­wi­tym pod kątem fabu­lar­nym? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach do posłu­cha­nia w odcinku. 

Uwa­ga: Ze wzglę­du na chęć omó­wie­nia waż­nych, a klu­czo­wych do dys­ku­sji o tej serii, ele­men­tów fabu­ły, roz­mo­wa jest w cało­ści spoilerowa.

Oma­wia­ne gry:

  • 00:00:43 – The Last of Us
  • 00:42:47 – Left Behind
  • 00:47:02 – The Last of Us Part II

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.