Opowieści z krypty: Orgia krwi

Nie ma lep­sze­go okre­su w roku dla fanów gro­zy niż paź­dzier­nik, uzna­li­śmy więc, że to ide­al­ny moment, by powró­cić do „Opo­wie­ści z kryp­ty”, a kon­kret­niej: by zabrać się za dru­gi film po „Wład­cy demo­nów” kino­wy zre­ali­zo­wa­ny w latach 90-tych, czy­li za „Orgię krwi”. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Man­do i Jer­ry, któ­rzy opo­wie­dzą Wam, jak wyglą­da­ła histo­ria tej pro­duk­cji, co przy­czy­ni­ło się do poraż­ki finan­so­wej tego fil­mu i jak spraw­dza się on po wie­lu latach od pre­mie­ry. Czy moż­na się na nim dobrze bawić, czy może jego miej­sce znaj­du­je się na śmiet­ni­ku histo­rii? Posłuchajcie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.