Opowieści z krypty: Władca demonów

„Opo­wie­ści z kryp­ty” to bez­dy­sku­syj­nie serial kul­to­wy. Jed­na z naj­dłuż­szych pro­duk­cji ory­gi­nal­nych HBO przez lata stra­szy­ła i bawi­ła kolej­ne poko­le­nia fanów gro­zy. Eki­pa Kon­glo­me­ra­tu od lat przy­mie­rza­ła się, aby zasiąść do omó­wie­nia tej pro­duk­cji i dziś w koń­cu uda­ło się wyko­nać pierw­szy krok w tym kie­run­ku. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do i Jer­ry, aby pody­sku­to­wać o pierw­szym, peł­no­me­tra­żo­wym spin-offie seria­lu o tytu­le „Opo­wie­ści z kryp­ty: Wład­ca demo­nów”, któ­ry to film miał sta­no­wić pierw­szą odsło­nę kino­wej try­lo­gii. Jaką dro­gę prze­szedł sce­na­riusz, zanim osta­tecz­nie otrzy­mał logo „Tales from the Crypt”? Za stwo­rze­nie jakiej ani­mo­wa­nej posta­ci odpo­wia­da­li sce­na­rzy­ści fil­mu? Jak z per­spek­ty­wy cza­su wypa­da­ją efek­ty spe­cjal­ne i jak spraw­dzi­ła się cała eki­pa aktor­ska, na cze­le z Bil­lym Zanem oraz Wil­lia­mem Sadle­rem? Czy humor nadal dzia­ła i na ile „Wład­ca demo­nów” radzi sobie z mie­sza­niem kome­dii z hor­ro­rem? Co łączy „Wład­cę demo­nów” z Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se? I w koń­cu, czy powrót do tego fil­mu dostar­czył nam solid­ną por­cję roz­ryw­ki, czy może znisz­czył dobre wspo­mnie­nia z pierw­szych sean­sów? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.