Zjawa z zaświatów

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza tro­pem audy­cji nume­rycz­nej radio­sta­cji na pusty­nię Black Rock, by stać się tam świad­kiem skut­ków zaży­cia eks­pe­ry­men­tal­nej pochod­nej dime­ty­lo­tryp­ta­mi­ny. Jak bar­dzo prze­ra­ża­ją­cym fil­mem jest „The Ban­shee Chap­ter” z 2013 roku? Na czym pole­ga for­mal­na nie­spój­ność reży­ser­skie­go debiu­tu Bla­ira Erick­so­na? Co łączy Hun­te­ra S. Thomp­so­na oraz Kena Kesey’a ze „Zja­wą z zaświa­tów”? Jakie praw­dzi­we wyda­rze­nia sta­no­wią inspi­ra­cję dla tej histo­rii gro­zy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.