Noc Oczyszczenia

Wyobraź sobie, że przez jed­ną noc w roku możesz dopu­ścić się każ­dej zbrod­ni i zgod­nie z pra­wem unik­nąć kary. Sta­niesz się łow­cą? A może zwie­rzy­ną? A może prze­cze­kasz tę noc w bez­piecz­nym miej­scu? O takiej wła­śnie nocy i wspo­mnia­nych wybo­rach opo­wia­da film „The Pur­ge” James’a DeMo­na­co. Czy jest to pro­duk­cja uda­na? Na czym dokład­nie pole­ga tytu­ło­wa czyst­ka? O tym i kil­ku innych rze­czach Szy­mas opo­wia­da w nowym pod­ca­ście. Zapra­sza­my do słuchania.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.