Star Wars: The Old Republic. Revan

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wiam pierw­szą chro­no­lo­gicz­nie książ­kę z uni­wer­sum Star Wars sta­no­wią­cą część kam­pa­nii rekla­mo­wej gry The Old Repu­blic. „Revan” jest książ­ką łączą­cą TOR z wcze­śniej­szą grą Kni­ghts of the Old Republic.

Opis wydaw­cy:

Coś czai się w głę­bi kosmo­su: siła, mogą­ca zgnieść Repu­bli­kę. Jeden samot­ny Jedi, odrzu­co­ny i poni­żo­ny, musi ją powstrzy­mać. Revan: boha­ter, zdraj­ca, zdo­byw­ca, zło­czyń­ca, wybaw­ca. Jedi, któ­ry opu­ścił Coru­scant by powstrzy­mać Man­da­lo­rian i powró­cił jako słu­ga Ciem­nej Stro­ny, pra­gną­cy znisz­czyć Repu­bli­kę. Rada Jedi przy­wró­ci­ła mu życie, ale cena odku­pie­nia była wyso­ka. Wyma­za­no jego wspo­mnie­nia. To co zosta­ło, to kosz­ma­ry i nie­usta­ją­ca trwo­ga. Co tak napraw­dę sta­ło się poza Zewnętrz­ny­mi Rubie­ża­mi? Revan nie do koń­ca pamię­ta, ale nie potra­fi tak­że zapo­mnieć. Natra­fia jed­nak na tajem­ni­cę, któ­ra może zagra­żać ist­nie­niu Repu­bli­ki. Nie mając poję­cia co to jest i jak to powstrzy­mać Revan może zawieść. Pomi­mo tego, że nigdy nie sta­wił czo­ła tak potęż­ne­mu i prze­bie­głe­mu wro­go­wi, tyl­ko śmierć może powstrzy­mać go przed spróbowaniem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.