Creepshow: Edycja świąteczna – Unboxing i degustacja pierniczków

W ocze­ki­wa­niu na wie­czor­ny regu­lar­ny odci­nek pod­ca­stu, zapra­szam was na daw­no nie­obec­ną na blo­gu audy­cję spe­cjal­ną. Wyjąt­ko­wa jesz­cze bar­dziej, bo w wer­sji wideo i sta­no­wią­cą doda­tek do serii „Świą­tecz­ne hor­ro­ry”, któ­rej 11. sezon dobił dziś do pół­met­ka w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym. Już za kil­ka dni sta­cja AMC wyemi­tu­je dru­gi epi­zod spe­cjal­ny seria­lu „Cre­ep­show” – „Ano­ni­mo­wi zmien­no­kształt­ni”. Z tej oka­zji przy­go­twa­li bar­dzo faj­ną pacz­kę pro­mo­cyj­ną, któ­rą Man­do otwie­ra dzi­siaj, oma­wia i prze­pro­wa­dza degu­sta­cję. Czy ten przed­wcze­sny pre­zent świą­tecz­ny oka­zał się tra­fio­ny? Czy Gwiaz­dor był boga­ty w tym roku? Czy Man­do zła­mał się i prze­rwał die­tę, któ­rą kaza­li mu sto­so­wać? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcin­ku spe­cjal­nym pod­ca­stu Radio SK. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.