Star Wars. Wielka Republika: Fatalna misja

Jakiś czas temu zakoń­czy­li­śmy oma­wia­nie głów­nej try­lo­gii z pierw­szej fazy Wiel­kiej Repu­bli­ki, a dziś wraz z Justi­ną Ire­land zapra­sza­my na roz­mo­wę (a w zasa­dzie nawet dwie roz­mo­wy) o domknię­ciu cyklu skie­ro­wa­ne­go do naj­młod­szych czy­tel­ni­ków. Dys­ku­tu­je­my o tym jak „Fatal­na misja” wypa­da jako auto­no­micz­na powieść i jak pre­zen­tu­je się na tle wcze­śniej­szych tytu­łów z tej linii, o powią­za­niu wyda­rzeń pomię­dzy róż­ny­mi książ­ka­mi (i komik­sa­mi) oraz o tym czym naj­bar­dziej nas autor­ka zasko­czy­ła. Po seg­men­cie „doro­słym” pole­ca­my tak­że na roz­mo­wę Jer­ry­’e­go z synem, w któ­rej moż­na posłu­chać co sądzie o „Fatal­nej misji” jej doce­lo­wy odbiorca.

  • Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:18:40
  • Roz­mo­wa z mało­let­nim eks­per­tem: 00:36:51

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.