Łasuch. Tom 2

Misia­el i Jer­ry powra­ca­ją w dys­ku­sji na temat dru­giej odsło­ny „Łasu­cha” Jef­fa Lemi­re­’a. Czy Kana­dyj­czyk roz­wi­nął histo­rię z pierw­sze­go tomu i naresz­cie czymś zasko­czył, czy może nadal poru­sza się w ramach spraw­dzo­nych i ogra­nych wąt­ków posta­po­ka­lip­tycz­nych? Na ile opo­wieść o Łasu­chu i jego kom­pa­nii potra­fi chwy­cić za ser­ce i wywo­łać u czy­tel­ni­ka auten­tycz­ne emo­cje? Co w pod­ca­ście robi seg­ment poświę­co­ny serii „Czar­ny Młot”? I koń­cu: jak Micha­ło­wie oce­nia­ją war­stwę gra­ficz­ną komik­su? O tym wszyst­kim i o paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku!


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.