Nieśmiertelny Hulk. Tom 2

Po roku od pre­mie­ry „Nie­śmier­tel­ne­go Hul­ka” na naszym ryn­ku, otrzy­ma­li­śmy dru­gą odsło­nę opo­wie­ści spod pió­ra Ala Ewin­ga. Histo­ria zapre­zen­to­wa­na w tym tomie jest bez­po­śred­nią kon­ty­nu­acją wyda­rzeń z pierw­sze­go albu­mu. Tym samym naj­pierw z Hul­kiem i jego towa­rzy­sza­mi lądu­je­my w (zie­lo­nym) pie­kle, a póź­niej przyj­dzie nam świad­ko­wać wal­ce Hul­ka z Abo­mi­na­cją. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Misty oraz Jer­ry, któ­rzy dys­ku­tu­ją jak Ewing pora­dził sobie z wymie­sza­niem wąt­ków filo­zo­ficz­nych i trans­cen­den­tal­nych z wybu­cho­wą akcją. Zasta­na­wia­my się na ile dobrze kore­spon­du­ją ze sobą dwa zapre­zen­to­wa­ne w tym albu­mie opo­wie­ści? Roz­ma­wia­my o mno­go­ści posta­ci Gam­ma, róż­nych for­mach Hulka/Bannera oraz body hor­ro­rze. W koń­cu oma­wia­my war­stwę wizu­al­ną komik­su, któ­ry cie­ka­wie pod­cho­dzi do pre­zen­to­wa­nia wizji pie­kła. Czy war­to się­gnąć po „Nie­śmier­tel­ne­go Hul­ka”? Posłuchajcie!

Dru­gi tom „Nie­śmier­tel­ne­go Hul­ka” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.