Blaze

W 99. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, Sku­ra opo­wie­dział o ostat­niej książ­ce Richar­da Bach­ma­na – „Bla­ze”. Pra­wie 10 lat póź­niej (i 15 lat po pre­mie­rze powie­ści), ten tytuł uka­zał się w Pol­sce w for­mie audio­bo­oka i Man­do posta­no­wił do nie­go powró­cić. Rok 2022 zamy­ka­my zatem pod­ca­stem zimo­wym, w któ­rym posłu­cha­cie dużo wię­cej o histo­rii tej książ­ki niż o samej książ­ce. Kie­dy zosta­ła napi­sa­na? Jak bar­dzo obra­sta­ła w legen­dę na prze­strze­ni lat? Ile sprzecz­nych opo­wie­ści na jej temat prze­ka­zał nam sam King? Jak wpły­nę­ła na pol­ski rynek wydaw­ni­czy? Czy praw­dą jest, że gdy­by King chciał wydać swo­ją listę zaku­pów to wydaw­cy i tak byli­by się o pra­wa do publi­ka­cji? I wresz­cie czy sama powieść war­ta jest waszej uwa­gi? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.