Billy Summers

Ani się obej­rze­li­śmy, a minę­ło pięć mie­się­cy od pre­mie­ry „Póź­niej”. To zaś ozna­cza, że przy­szedł czas na dru­gą, tego­rocz­ną powieść Kin­ga, zaty­tu­ło­wa­ną „Bil­ly Sum­mers”. Pre­mie­ra to zawsze dla nas świę­to i tym samym w 446. odcin­ku Radia SK spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk z ser­wi­su Kingowiec.pl oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz aby wspól­nie tytuł ten dla Was omó­wić. Jakie mie­li­śmy ocze­ki­wa­nia wzglę­dem tej książ­ki? Jaka jest jej przy­na­leż­ność gatun­ko­wa? Na ile spodo­ba­ła się nam zaba­wa książ­ką w książ­ce, któ­rą King zaser­wo­wał w „Bil­lym Sum­mer­sie”? Jak oce­nia­my kon­struk­cję cało­ści i finał opo­wie­ści o tytu­ło­wa­nym płat­nym zabój­cy? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. A na koniec, wszyst­kich któ­rzy z książ­ką się zapo­zna­li, albo nie boją się zdra­dza­nia roz­wią­zań fabu­lar­nych, zapra­sza­my na dłu­gą i gorą­cą sek­cję spoilerową!

Sek­cja spo­ile­ro­wa 00:50:39

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.