Nieśmiertelny Hulk. Tom 1

W ramach ofen­sy­wy Marvel Fresh w Pol­sce docze­ka­li­śmy się pre­mie­ry jed­ne­go z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych, marve­low­skich komik­sów ostat­nich lat, czy­li „Nie­śmier­tel­ne­go Hul­ka”. Z tej oka­zji w wir­tu­al­nym stu­dio zasia­da­ją Misty­Pop i Jer­ry, aby pody­sku­to­wać o tomie otwie­ra­ją­cym dłu­gą opo­wieść, któ­rą przez pięć­dzie­siąt zeszy­tów będzie snuł Al Ewing. Jak wyso­ki jest próg wej­ścia w przy­pad­ku lek­tu­ry tego komik­su? Jak oce­nia­my głów­ny wątek i tytu­ło­wą nie­śmier­tel­ność Hul­ka? Ile w tym albu­mie thril­le­ra, ile kry­mi­na­łu, a ile body hor­ro­ru? I w koń­cu, czy jeste­śmy cał­ko­wi­cie kupie­ni po tym pierw­szym tomie, czy może „Immor­tal Hulk” na razie pozo­sta­wił nas obo­jęt­ny­mi? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Komiks może­cie zaku­pić oczy­wi­ście na stro­nie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.