Filmy wakacyjne cz. 17

Sku­ra wra­ca do poże­ra­nia fil­mów waka­cyj­nych. W dzi­siej­szym odcin­ku mamy zupeł­ny misz-masz, w któ­rym znaj­dzie­my zarów­no seria­le doku­men­tal­ne o męż­nych drwa­lach z Kana­dy, goto­wa­nie po wiet­nam­sku na torach kole­jo­wych, a tak­że cie­ka­we kobie­ce histo­rie jak cho­ciaż­by serial z Kate Win­slet w roli głów­nej! Zapra­sza­my do odsłu­chu pod­czas waka­cyj­nych wędrówek!

Oma­wia­ne i wspo­mi­na­ne filmy:

  • Le disco­urs (2020)
  • Things Heard & Seen (2021)
  • Kro­ni­ki por­to­we (2001)
  • Mare of East­town (2021)
  • Luke Nguy­en’s Rail­way Viet­nam (2019)
  • Sophie: A Mur­der in West Cork (2021)
  • The Unho­ly (2021)
  • Big Tim­ber – Drwal z Van­co­uver Island (2020)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.