Message from the King

„Mes­sa­ge from the King”, czy­li naj­now­szy film Fabri­ce­’a du Welza, tra­fił nie­daw­no na plat­for­mę Net­flix. Nie­po­kor­ny Belg, któ­ry zafun­do­wał Jer­ry­emu jeden z naj­bar­dziej trau­ma­tycz­nych sean­sów w jego życiu, tym razem się­gnął po kino zemsty. Jak spraw­dził się w takiej kon­wen­cji? Czym jego dzie­ło róż­ni się od stan­dar­do­wych przed­sta­wi­cie­li tego nur­tu? Czy Cha­dwick Bose­man udźwi­gnął swą rolę? O tym prze­ko­na­cie się prze­słu­chaw­szy dzi­siej­szy odcinek!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.