Odrodzenie – Aquaman: Korona Atlantydy (tom 3)

Arthur Cur­ry osią­gnął swój cel. Uda­ło mu się zakoń­czyć kon­flikt mię­dzy Atlan­ty­dą a Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi i zyskać powszech­ną przy­chyl­ność miesz­kań­ców lądu. Nie­ste­ty nie koń­czy to jego pro­ble­mów. Polu­je na nie­go zdol­ny kon­tro­lo­wać ludz­kie umy­sły cyborg War­he­ad, a na sta­cji badaw­czej w Zato­ce Mek­sy­kań­skiej poja­wił się Dead Water. Oka­zu­je się tak­że, że atlan­tyc­kie eli­ty odwra­ca­ją się od swo­je­go kró­la.

Czy to nadal opo­wieść o roz­sąd­nym wład­cy? Czy super­bo­ha­ter­ska nawa­lan­ka? A może jesz­cze coś inne­go? Kim jest War­he­ad? Co połą­czy szy­ki Aqu­ama­na i Aqu­ama­ri­nes? W jakich oko­licz­no­ściach Arthur stra­ci wła­dzę? Co strasz­nie ziry­to­wa­ło Szy­ma­sa? Posłu­chaj­cie.

Komiks „Aqu­aman: Koro­na Atlan­ty­dy” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.