Moje seriale cz. 22: Lato 2017

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji zapra­szam na recen­zję pierw­sze­go zesta­wu pro­duk­cji, któ­re swo­ją pre­mie­rę mia­ły latem 2017 roku. Dzi­siej­szą myślą prze­wod­nią są kar­te­le nar­ko­ty­ko­we, brud­ne pie­nią­dze i Net­flix. Zapra­szam na omó­wie­nie dwóch seriali:

  • 0:01:49 – Ozark, sezon 1
  • 0:14:12 – Nar­cos, sezon 3

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.