Nadprzyrodzone

Nie­zna­ne dotąd opo­wieść auto­ra nowe­li „Czło­wiek i wąż” – jed­nej z naj­słyn­niej­szych w gatun­ku grozy.

Ambro­se Bier­ce (1842–1914?) zna­ny jest czy­tel­ni­kom pol­skim ze zbio­rów opo­wia­dań „Jeź­dziec na nie­bie” i „Czy to się mogło zda­rzyć?”. Do kom­ple­tu jego opo­wie­ści spod zna­ku gro­zy bra­ko­wa­ło dwu­dzie­stu czte­rech opo­wia­dań, któ­re zawie­ra niniej­sza edy­cja. Łącz­nie z legen­dar­ną już histo­rią „Odpo­wied­nie warun­ki”, któ­rą cenił sam H. P. Love­craft, umiesz­cza­jąc ją na pry­wat­nej liście naj­lep­szych utwo­rów tego gatun­ku obok tek­stów Blac­kwo­oda, Mache­na, Chambersa.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.