Festiwalowy wrzesień: Kapitularz, Splat!FilmFest i Copernicon

W sto czter­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas posta­na­wia opo­wie­dzieć o swo­ich festi­wa­lo­wo-pod­ca­sto­wych pla­nach na wrze­sień. Czym róż­ni się Kapi­tu­larz od Pyr­ko­nu? Co zapre­zen­tu­je w Łodzi Dawid Gry­za z Kocham Dziw­ne Kino? Czym zasko­czą noc­ne mara­to­ny fil­mo­we? Dla­cze­go war­to zain­te­re­so­wać się Splat!FilmFest? Jakie świe­żyn­ki będzie moż­na zoba­czyć w Lubli­nie? Co powsta­nie z połą­czo­nych mocy Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go i Car­pe Noc­tem? O czym posłu­cha­cie na Coper­ni­co­nie? Jaką opi­nią cie­szy się ten kon­went? Cze­go ocze­ku­ję? Co pla­nu­ję? Posłuchajcie!

Kapi­tu­larz 2017 – stro­na główna

Kapi­tu­larz 2017 – program

Splat!FilmFest 3 – stro­na główna

Splat!FilmFest 3 – pro­gram 2017

Splat!FilmFest 2 – pro­gram 2016

Nawie­dzo­ny Pod­cast #119 Czas pod­su­mo­wań 2016 cz. 1 – Bogu­sia o Splat!FilmFest

Coper­ni­con 2017 – stro­na główna

Coper­ni­con 2017 – program

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.