Matrix Rewolucje

Już dziś w kinach debiu­tu­je „Matrix: Zmar­twych­wsta­nia”. Aby przy­go­to­wać się na moż­li­we nawią­za­nia do ory­gi­nal­nej try­lo­gii Bogu­sia, Sev i Jer­ry posta­no­wi­li odświe­żyć wcze­śniej­sze fil­my z serii i co nie­co o nich pody­sku­to­wać. Dziś zapra­sza­my Was na omó­wie­nie wiel­kie­go fina­łu try­lo­gii. Czy Bogu­sia żału­je, że nie wybra­ła się do kina na „Rewo­lu­cje”? Czy doro­sły Sev podzie­la zachwyt swo­jej mło­do­cia­nej wer­sji nad bojo­wy­mi robo­ta­mi Zio­nu? Czy Jer­ry po tym sean­sie zmie­nił swo­ją opi­nię o sequ­elach? Czy „Matrix Rewo­lu­cje” powie­la błę­dy poprzed­ni­ka, czy może je niwe­lu­je? I w koń­cu, jak oce­nia­my całą try­lo­gię po latach? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.