Przegląd komiksowy 6

W związ­ku z wyso­ką zawar­to­ścią hor­ro­ru, ten odci­nek prze­glą­du komik­so­we­go miał uka­zać się pla­no­wo w oko­li­cach Hal­lo­we­en. Ale pla­ny to jed­no, a życie czę­sto pisze inne sce­na­riu­sze. Mimo opóź­nie­nia zapra­sza­my Was na kolej­ną odsło­nę cyklu, w któ­rej Jer­ry wziął tym razem na warsz­tat anglo­ję­zycz­ny „The Samu­rai Sla­sher”, zbiór mini-komik­sów o Cona­nie oraz powró­cił do „Rodzi­ny z dom­ku dla lalek”, któ­ry to tytuł był wcze­śniej dogłęb­nie omó­wio­ny w Radiu SK.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

Komiks „Exo­dus i inne opo­wie­ści” zaku­pi­cie w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.