Matrix

Za nie­wie­le ponad tydzień w kinach zago­ści „Matrix: Zmar­twych­wsta­nia”. Aby przy­go­to­wać się na moż­li­we nawią­za­nia do ory­gi­nal­nej try­lo­gii Bogu­sia, Sev i Jer­ry posta­no­wi­li odświe­żyć wcze­śniej­sze fil­my z serii i co nie­co o nich pody­sku­to­wać. Dziś zapra­sza­my na pierw­szy odci­nek z tej mini serii poświę­co­ny fil­mo­wi, od któ­re­go wszyst­ko się zaczę­ło. Z pod­ca­stu dowie­cie się cze­go słu­cha­ła Bogu­sia na kase­tach magne­to­fo­no­wych będąc w liceum? Dla­cze­go Sev uzna­je „Matrix” za jeden z waż­nych fil­mów na jego popkul­tu­ro­wej dro­dze? Jak Jer­ry wspo­mi­na pierw­szy seans kino­wy i feno­me­nal­ną ścież­kę dźwię­ko­wą? Pody­sku­tu­je­my rów­nież na temat inno­wa­cyj­nych efek­tów spe­cjal­nych, „głę­bo­ko­ści” prze­ka­zu, aktor­stwie i wie­lu innych kwe­stiach. A przede wszyst­kim dowie­cie się jak bro­ni się „Matrix” po ponad dwu­dzie­stu latach od pre­mie­ry. Zapraszamy!

Kocham Dziw­ne Kino o całej trylogii.

Wspo­mnia­ny odci­nek Skąd­inąd o tym czy żyje­my symu­la­cji komputerowej.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.