Deadpool Classic. Tom 4

Ajax, sta­ry kum­pel Wade’a z cza­sów Bro­ni X, powra­ca, by zamor­do­wać Wil­so­na i Kil­le­brew, a kil­ka tygo­dni póź­niej dyrek­ty­wa Mith­ra sta­je się rze­czy­wi­sto­ścią. Na Zie­mię przy­by­wa­ją spro­wa­dza­ją­cy pokój i dobro­byt Mesjasz oraz chcą­cy go znisz­czyć Tia­mat. Kto zwy­cię­ży? O tym zade­cy­du­je sam Deadpool.

Czwar­ty już tom z serii Marvel Clas­sic to zwień­cze­nie dotych­cza­so­wych przy­gód Wade’a Wil­so­na. Któ­ry z zapre­zen­to­wa­nych wąt­ków jest naj­cie­kaw­szy? Czy Dead­po­ol przej­dzie kolej­ną prze­mia­nę? Jak oce­niam humor? Czy zmia­na rysow­ni­ka wpły­nę­ła na odbiór albu­mu? Posłuchajcie.

Komik­sy z serii „Dead­po­ol Clas­sic” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.