Krótka piłka – Serial Obi-Wan Kenobi, Resistance, Star Wars Barbie

Zapra­sza­my Was dziś na pod­cast eks­pe­ry­men­tal­ny. Ilość róż­ne­go rodza­ju new­sów, zapo­wie­dzi i tra­ile­rów jest tak duża, że coraz czę­ściej bra­ku­je nam miej­sca, aby o wszyst­kim poroz­ma­wiać w Prze­ca­ście. Posta­no­wi­li­śmy zatem spró­bo­wać nowej for­mu­ły, w ramach któ­rej będzie­my(?) oma­wiać na szyb­ko rze­czy, któ­re do Prze­ca­stu nie tra­fi­ły. I oto jest: Krót­ka pił­ka #1 w cało­ści poświę­co­na „Gwiezd­nym woj­nom”. Man­do i Jer­ry spe­ku­lu­ją o powro­cie Ewa­na McGre­go­ra do roli Keno­bie­go, oma­wia­ją tra­iler dru­gie­go sezo­nu „Star Wars Resi­stan­ce” oraz wspo­mi­na­ją o Bar­bie. Tak, dobrze prze­czy­ta­li­ście. O Bar­bie. Zapraszamy!

00:02:16 Serial Obi-Wan Keno­bi
00:17:16 Star Wars Resi­stan­ce – tra­iler dru­gie­go sezo­nu
00:32:02 Bar­bie Nowa Nadzieja

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.