Holiday Special

Dead Zone – 4x12 – A Very Dead Zone Christmas
Odci­nek zade­dy­ko­wa­ny Micha­elo­wi Pil­le­ro­wi, pro­du­cen­to­wi seria­lu, któ­ry zmarł w wie­ku 57 lat, 1 listo­pa­da 2005 roku. Obser­wu­je­my przy­go­to­wa­nie do wigi­lij­nej wie­cze­rzy. W kuch­ni dwoi się i troi Bru­ce Lewis, zaś w domu z każ­dą chwi­lą przy­by­wa nowych gości. Dodat­ko­wo Alex i John­ny roz­wią­zu­ją zagad­kę świę­te­go Miko­ła­ja z amne­zją i trzech bez­dom­nych chłopców…

Haven – 2x13 – Silent Night
W mia­stecz­ku trwa­ją przy­go­to­wa­nia do świąt Boże­go Naro­dze­nia. Miesz­kań­cy przy­stra­ja­ją domy, skle­py, uli­ce i fakt, że jest śro­dek lata zda­je się nie być dziw­ny dla niko­go poza Audrey. Ale to dopie­ro począ­tek, bo w mie­ście zaczy­na­ją się dziać dużo dziw­niej­sze rze­czy, a popu­la­cja Haven zaczy­na dra­stycz­nie maleć…

W trzy­dzie­stym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK koń­czę pod­ca­sto­wy rok 2011, skła­dam Wam naj­ser­decz­niej­sze życze­nia świą­tecz­ne oraz bar­dzo ogól­nie oma­wiam dwa seria­le tele­wi­zyj­ne opar­te na moty­wach z ksią­żek Ste­phe­na Kin­ga – Mar­twą stre­fę i Haven. Szcze­gól­ną uwa­gę poświę­cam oczy­wi­ście świą­tecz­nym odcin­kom spe­cjal­nym obu seriali.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.