GODZILLA Planet of the Monsters

Ludz­kość prze­gra­ła woj­nę z kaijū i ucie­kła w kosmos w poszu­ki­wa­niu nowe­go domu. Po dwu­dzie­stu latach bez­sen­sow­nej tułacz­ki ostat­ni bastion ludzi decy­du­je się na dra­ma­tycz­ny krok – powrót do domu i wal­kę z Godzillą.

Zma­ni­pu­lo­wa­ny przez zna­jo­mych Szy­mas obej­rzał pierw­szą część try­lo­gii ani­me opo­wia­da­ją­cej o wal­ce ludz­ko­ści z Godzil­lą. Czym zaska­ku­je pro­duk­cja od Toho Ani­ma­tion i Net­flik­sa? Dla­cze­go trud­no sym­pa­ty­zo­wać z kie­ru­ją­cym wal­ką z kaijū kapi­ta­nem Haruo Saka­kim? Jaki poziom pre­zen­tu­je ani­ma­cja przy­go­to­wa­na przez Poly­gon Pic­tu­res? Czy film skła­nia do jakiej­kol­wiek reflek­sji? Ile jest Godzil­li w GODZILLI? Posłuchajcie!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.