Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw

Nie cier­pią­cy się nawza­jem Luke Hobbs i Dec­kard Shaw muszą współ­pra­co­wać, by ura­to­wać sio­strę Dec­kar­da Hat­tie oraz całą ludz­kość przed pro­gra­mo­wal­nym wiru­sem, złą kor­po­ra­cją i jej cyber­ne­tycz­nie uspraw­nio­nym wojow­ni­kiem – Bri­xto­nem.

Co pierw­szy spin-off „Szyb­kich i wście­kłych” ma do zaofe­ro­wa­nia widzo­wi, któ­ry głów­ną fran­czy­zę porzu­cił już na eta­pie jej 3–4 odsło­ny? Ile jest praw­dy w stwier­dze­niach o cudow­nej che­mii mię­dzy posta­cia­mi gra­ny­mi przez Sta­tha­ma i John­so­na? Czy sce­na­rzy­stom uda­ło się stwo­rzyć anga­żu­ją­ca histo­rię? Jak wyglą­da­ją pro­por­cje mię­dzy akcją i humo­rem? Czym koń­czy się cios klu­czem fran­cu­skim w nos? Czy rodzi­na nadal jest naj­waż­niej­sza? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.