Barbie

Ste­reo­ty­po­wa Bar­bie w swo­im wyma­rzo­nym dom­ku Bar­bie w ide­al­nym świe­cie Bar­bie­land prze­ży­wa kry­zys egzy­sten­cjal­ny. Nagle bez żad­ne­go powo­du zaczy­na myśleć

Czytaj dalej

Krótka piłka – Serial Obi-Wan Kenobi, Resistance, Star Wars Barbie

Zapra­sza­my Was dziś na pod­cast eks­pe­ry­men­tal­ny. Ilość róż­ne­go rodza­ju new­sów, zapo­wie­dzi i tra­ile­rów jest tak duża, że coraz czę­ściej brakuje

Czytaj dalej