Przecast 30 – Chińskie psy 3 (live-action remake)

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu m.in. przy­glą­da­my się związ­kom kul­tu­ry i poli­ty­ki w kon­tek­ście zapowiedzi/zwiastunów fil­mów „Mulan”, „Jojo Rab­bit” czy „Psy 3: W imię zasad”, roz­ma­wia­my o tra­ile­rach hor­ro­rów niszo­wych („Daniel isnt’ real) czy poten­cjal­nie kaso­wych („Zaba­wa w pocho­wa­ne­go”), oce­nia­my poten­cjał drze­mią­cy w Ada­mie Win­gar­dzie i Bria­nie K. Vau­gha­nie oraz dys­ku­tu­je­my o prze­szło­ści Panem i poten­cjal­nym spo­tka­niu Reache­ra z Ryanem. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

00:01:00– Obroń­cy Mushu i związ­ki kul­tu­ry z poli­ty­ką – zwia­stu­ny „Mulan” i twe­et Cry­stal Liu Yifei
00:27:55 – Kto Musiał obej­rzeć ten serial? – „1983” od Net­flik­sa
00:32:47– Hitler z Nowej Zelan­dii – pro­mo­cja i zwia­stun fil­mu „Jojo Rab­bit
00:43:35 – Spo­tka­nie po latach – zwia­stun fil­mu „Zom­bie­land 2
00:49:31 – Sick odzy­sku­je wia­rę w hor­ro­ry – zwia­stun fil­mu „Zaba­wa w pocho­wa­ne­go” (i krót­ki seg­ment o „Upior­nych opo­wie­ściach po zmro­ku”)
00:58:44 – Zmy­ślo­ny przy­ja­ciel z dzie­ciń­stwa – zwia­stun fil­mu „Daniel isn’t real
01:03:04 – Zja­da­ją seria­le Marve­la na śnia­da­nie – zwia­stun dru­gie­go sezo­nu „Tyta­nów”
01:07:21 – Tani, kiczo­wa­ty, ide­al­ny – zwia­stun seria­lu „Czy boisz się ciem­no­ści
01:09:47 – Praw­dzi­wa histo­ria „Ukry­te­go wymia­ru” – zapo­wiedź seria­lu „Event Hori­zon”
01:27:27 – Nie obcho­dzi nas, co zro­bi­łeś ostat­nie­go lata – zapo­wiedź seria­lu „I know what you did last sum­mer”
01:32:09 – Dwa róż­ne świa­ty – zapo­wiedź seria­lu „Jack Reacher” oraz ewen­tu­al­ne­go cros­sa z „Jac­kiem Ryanem”
01:39:18– Oby to nie było „Pod kopu­łą” – zapo­wiedź seria­lu „Paper Girls”
01:54:16 – „Arro­wver­se: End­ga­me” – zapo­wiedź even­tu „Kry­zys na nie­skoń­czo­nych zie­miach”
01:59:31 – Jak Suzan­ne Col­lins spę­dzi­ła ostat­nie 10 lat? – zapo­wiedź powie­ścio­we­go pre­qu­ela „Igrzysk śmier­ci”
02:12:47 – Pasi­kow­ski to nie Vega – zapo­wiedź fil­mu „Psy 3: W imię zasad”

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.