Kroniki z młodości

Kana­dyj­ski twór­ca komik­sów powra­ca z kolej­ny­mi „kro­ni­ka­mi” tym razem „Kro­ni­ki z mło­do­ści” poka­zu­ją jak szes­na­sto­let­ni twór­ca komik­sów roz­wi­jał swój talent pra­cu­jąc w fabry­ce. Komiks opo­wia­da o codzien­nym dora­sta­niu chłop­ca i cięż­kiej pra­cy fizycz­nej wśród gro­na dziw­nych typów – wie­lo­let­nich pra­cow­ni­ków fabry­ki papie­ru. Autor nakła­da na histo­rię war­stwę meta­fo­rycz­ną poka­zu­jąc komiks jako medium, któ­re być może odcho­dzi do lamu­sa, a może to wypo­wiedź twór­cy o całej sztu­ce? Ulot­nej sztu­ce obraz­ków i lite­rek, któ­re zosta­ną wyrzu­co­ne na śmiet­nik kie­dy prze­sta­ną nieść roz­ryw­kę lub wie­dzę? O tych wąt­kach opo­wia­da Sku­ra w video recenzji.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Recen­zja Sku­ry „Louisa na plaży”

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.