Przegląd komiksowy 7

Nie­mal­że każ­da z wcze­śniej­szych odsłon Prze­glą­du komik­so­we­go mia­ła jakiś motyw prze­wod­ni. I nie ina­czej jest w naj­now­szym odcin­ku, w któ­rym Jer­ry oma­wia dwie – skraj­nie róż­ne – wer­sje przy­gód Joh­na Con­stan­ti­ne­’a, prze­ci­na­jąc je dla uroz­ma­ice­nia pierw­szym tomem „Straż­ni­ków Galak­ty­ki” sygno­wa­nych logiem Marvel Fresh. 

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:01:05 – „Hel­l­bla­zer. Wzlot i upadek”
  • 00:13:59 – „Straż­ni­cy Galak­ty­ki. Ostat­nie wyzwa­nie. Tom 1”
  • 00:27:56 – „John Con­stan­ti­ne, Hel­l­bla­zer. Znak cier­pie­nia. Tom 1”

„Wzlot i upa­dek”, „Straż­ni­ków Galak­ty­ki” oraz „John Con­stan­ti­ne. Hel­l­bla­zer” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.