Księgi krwi – tom 1

Doko­na­ło się. „Księ­gi krwi” po latach obiet­nic zosta­ły wzno­wio­ne i nowe poko­le­nia czy­tel­ni­ków będą mia­ły oka­zję zapo­znać się z opus magnum Cli­ve­’a Bar­ke­ra. Wyda­nie tego zbio­ru to praw­dzi­we świę­to dla fanów gro­zy, a jak świę­to­wać to naj­le­piej w dobrym towa­rzy­stwie. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się zatem Man­do, Mate­ja i Jer­ry, aby w połą­czo­nym skła­dzie Kon­glo­me­ra­tu i Kar­pio­we­go pod­ca­stu omó­wić pierw­szy tom z tego cyklu. A jak oce­nia­ją debiut Bar­ke­ra? Posłuchajcie!

Uwa­ga: Audy­cja zawie­ra spoilery!

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:00:30 – Wstęp
  • 00:15:40 – Księ­ga krwi
  • 00:25:30 – Noc­ny pociąg z mięsem
  • 00:37:32 – Papla i Jack
  • 00:45:41 – Blu­es świń­skiej krwi
  • 00:58:09 – Seks, śmierć i świa­tło gwiazd
  • 01:09:08 – Mia­sta wśród wzgórz
  • 01:29:40 – Podsumowanie

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.