Desperacja

W ramach wypeł­nia­nia bia­łych plam w omó­wie­niu ksią­żek Kin­ga w Radiu SK, Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li się­gnąć po lek­tu­rę ide­al­ną na okres oko­ło hal­lo­we­eno­wy, czy­li „Despe­ra­cję”, któ­ra docze­ka­ła się jakiś czas temu wer­sji audio. W tym przy­pad­ku obaj roz­mów­cy wró­ci­li do tej powie­ści po latach. Jak wspo­mi­na­ją swój pierw­szy kon­takt z tym tytu­łem? Dla­cze­go „Despe­ra­cja” zbie­ra dość skraj­ne oce­ny? Jak wypa­da war­stwa hor­ro­ro­wa tej powie­ści? Czy wąt­ki reli­gij­ne psu­ją jej odbiór, czy może sta­no­wią cie­ka­we uzu­peł­nie­nie cało­ści? I w koń­cu czy powrót do mia­stecz­ka Despe­ra­cja oka­zał się dla naszej eki­py satys­fak­cjo­nu­ją­cy? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.