Creepshow. Odcinek 19: Drug Traffic/A Dead Girl Named Sue

Nasza eki­pa w skła­dzie Man­do (StephenKing.pl), Burial (Kingowiec.pl) oraz Jer­ry dobi­ła w koń­cu do fina­łu trze­cie­go sezo­nu „Cre­ep­show”. Fina­łu, któ­ry – spo­iler – oka­zał się być naj­lep­szym co ta odsło­na seria­lu mia­ła do zaofe­ro­wa­nia. Co wpły­nę­ło na to, że seg­ment „Drug Traf­fic” tak bar­dzo nam się spodo­bał? Jak wypadł Micha­el Rooker, czy­li jeden z nie­wie­lu uzna­nych akto­rów, któ­rzy zna­leź­li się na liście płac w tym sezo­nie? Na ile szo­ku­ją­cy i dzi­wacz­ny motyw zaczerp­nię­ty z azja­tyc­kie­go folk­lo­ru uda­ło się cie­ka­wie zwi­zu­ali­zo­wać na ekra­nie? Jak pre­zen­tu­je się kolej­ny w „Cre­ep­show” seg­ment nawią­zu­ją­cy do „Nocy żywych tru­pów” Rome­ro? Czy czar­no-bia­ła for­ma „A Dead Girl Named Sue” była strza­łem w dzie­siąt­kę i co wspól­ne­go ma ten odci­nek z „Listą Schin­dle­ra”? Na ile twór­cy kupi­li nas fina­łem tego epi­zo­du? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A na koniec oczy­wi­ście poja­wią się: pod­su­mo­wa­nie całe­go sezo­nu, nasze typy na naj­lep­sze i naj­gor­sze odcin­ki oraz krót­kie dywa­ga­cje nad przy­szło­ścią serii. Zapraszamy! 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.