Kobiety eksploatacji. Odcinek 7: The Ladies Club

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

To już pół roku z Kobie­ta­mi eks­plo­ata­cji! W czerw­co­wą czwar­tą śro­dę mie­sią­ca Mar­ta i Bogu­sia zapra­sza­ją na spo­tka­nie z klu­bem kobiet. Jak wyglą­da kolek­tyw­na zemsta? Czym tak napraw­dę zemsta jest? „The Ladies Club”, to suro­wa w for­mie i przy­gnę­bia­ją­ca opo­wieść o gru­pie mści­cie­lek z róż­nych stron kra­ju, któ­ra two­rzy spec­gru­pę do kastro­wa­nia seryj­nych gwał­ci­cie­li. Nie ma tu miej­sca na satys­fak­cję, tyl­ko poczu­cie cięż­kie­go obo­wiąz­ku do speł­nie­nia. Boha­ter­ki, któ­re róż­ni wie­le, przy­po­mi­na­ją o koniecz­no­ści łącze­nia się w tej jed­nej, tra­gicz­nej i wciąż aktu­al­nej spra­wie. Posłu­chaj­cie o tym nie­ty­po­wym spotkaniu.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.