Noce Oczyszczenia (2013–2014)

Wyobraź­cie sobie, że jed­nej nocy w roku przez dwa­na­ście godzin może­cie bez pono­sze­nia jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial- ności popeł­niać dowol­ne prze­stęp­stwa. Jedy­nym pro­ble­mem jest to, że owa bez­kar­ność doty­czy abso­lut­nie wszyst­kich, a co za tym idzie nie­zbyt bez­piecz­nie jest wysta­wiać nos za drzwi wła­sne­go miesz­ka­nia. Zresz­tą we wła­snym domu rów­nież nie moż­na czuć się bezpiecznie.
Taką wła­śnie anty­uto­pię przed­sta­wia­ją fil­my Jame­s’a de Mona­co „Noc oczysz­cze­nia” (2013) i „Noc oczysz­cze­nia: Anar­chia” (2014), któ­re Man­do i Szy­mas oma­wia­ją w dwu­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście. Jeże­li chce­cie dowie­dzieć się, czy war­to się­gnąć po tę mini­se­rię, a tak­że posłu­chać spe­ku­la­cji na temat jej ewen­tu­al­nych kon­ty­nu­acji, zapra­sza­my do słuchania!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.