Danganronpa

Kon’ni­chi­wa! W osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nagry­wa­nia Szy­mas, Mako­to Naegi i gru­pa Super­li­ce­ali­stów odwie­dza­ją Aka­de­mię Szczy­tu Nadziei. Nie­ste­ty na miej­scu oka­zu­je się, że jej aktu­al­ny dyrek­tor – Mono­nie­dź­wiedź (jap. Mono­ku­ma) – zamie­nił ją w swo­istą Aka­de­mię Rozpaczy.
Pod­cast spon­so­ru­ją mój sąsiad Cha­os, fra­za „przy czym”, słów­ko „czas” oraz kur­sy języ­ka japoń­skie­go i angiel­skie­go dla początkujących.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.