Star Wars. Ścieżka przeznaczenia. Tom 1

Kil­ka mie­się­cy temu wyda­wa­ło się to rze­czą nie do pomy­śle­nia, a tym­cza­sem nie tyl­ko nadal uka­zu­je się Star Wars Komiks, ale przede wszyst­kim Egmont roz­po­czął nową serię wydaw­ni­czą, któ­ra sku­pia się na tytu­łach gwiezd­no­wo­jen­nych, któ­rych akcja roz­gry­wa się tuż po „Impe­rium kontr­ata­ku­je”. Dziś na warsz­tat bie­rze­my fla­go­wą serię, czy­li „Star Wars”, pisa­ną przez Char­le­s’a Soula, któ­ry fanom gwiezd­nych wojen dał się już poznać z jak naj­lep­szej stro­ny. Nowa seria, to rów­nież nowe otwar­cie na Kon­glo­me­ra­cie! Do sta­łe­go duetu Mando/Jerry, dołą­czył Rychu i wła­śnie w tym skła­dzie dziś dys­ku­tu­je­my o i pierw­szym tomie zaty­tu­ło­wa­nym „Ścież­ka prze­zna­cze­nia”. Jak podo­ba się nam nowa wyda­nie tych komik­sów? Czy Soule ser­wu­je nam intry­gu­ją­cy punkt wyj­ścia do dal­szych wyda­rzeń? Jak wypa­da­ją licz­ne nawią­za­nia do nowe­go kano­nu? Na ile rysun­ki Jesu­sa Saiza współ­gra­ją z opo­wia­da­ną histo­rią? Czy z opty­mi­zmem wypa­tru­je­my kon­ty­nu­acji? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.