Moje podcasty #6

Na naj­now­szy odci­nek z serii moje pod­ca­sty nie trze­ba było cze­kać. A dziś zapra­sza­my na dys­ku­sję, w któ­rej wzię­li Sick oraz Jer­ry, któ­rzy oma­wia­ją czte­ry zamknię­te serie, w tym trzy fabu­lar­ne oraz jeden repor­taż. Czy kla­sycz­ny dość motyw nawie­dzo­ne­go przed­mio­tu dobrze się spraw­dza w wer­sji audio? Jak oce­nia­my debiut fir­my Jor­da­na Peele w pod­ca­stin­gu? Czy słu­cho­wi­sko towa­rzy­szą­ce grze „The Cal­li­sto Pro­to­col” ma coś cie­ka­we­go do zaofe­ro­wa­nia? I w koń­cu, dla­cze­go tak bar­dzo spodo­bał się nam repor­taż o bran­ży por­no? Posłuchajcie.

Oma­wia­ne są kolejno:

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.