Pierwsze wrażenia – Batwoman – sezon 2

Daw­ne Arro­wver­se, czy­li CWver­se, powra­ca do ramów­ki seria­lo­wej, a co za tym idzie wra­ca też do Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go. Man­do obej­rzał pierw­szy odci­nek dru­gie­go sezo­nu „Batwo­man” i dzie­li się z wami swo­imi pierw­szy­mi wra­że­nia­mi. Jak sta­cja pora­dzi­ła sobie z odej­ściem głów­nej aktor­ki? Czy nowa postać zosta­ła sen­sow­nie i natu­ral­nie wpro­wa­dzo­na w śro­dek akcji urwa­ne­go przez pan­de­mię seria­lu? Jak wypa­da Ryan Wil­der w porów­na­niu z Kate Kane oraz czy pasu­je do resz­ty posta­ci? Czy twór­cy mają pomysł na zastą­pie­nie wszyst­kich wąt­ków oby­cza­jo­wych, na któ­rych opie­ra­ła się ta pro­duk­cja? Czy serial zła­pał oddech, a twór­cy posta­no­wi­li sko­rzy­stać z sytu­acji by zmie­nić coś wię­cej niż tyl­ko tytu­ło­wą postać? I wresz­cie czy zapo­wia­da się by „Batwo­man” była lep­szym seria­lem? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.