Opowieści osobliwe – Godzina Wilka

Oto kolej­ny odci­nek Opo­wie­ści Oso­bli­wych. Tym razem zanu­rza­my się w sza­lo­ny świat bizar­ro fic­tion, będzie więc… dziw­nie. Bar­dzo dziw­nie – to nie­wąt­pli­wie naj­bar­dziej sur­re­ali­stycz­ny, pokrę­co­ny odci­nek Opo­wie­ści Oso­bli­wych w dotych­cza­so­wej histo­rii naszej anto­lo­gii. Spo­dzie­waj­cie się prze­ła­my­wa­nia Czwar­tej Ścia­ny, mie­sza­nia fik­cji z rze­czy­wi­sto­ścią oraz potęż­nej dozy czar­ne­go humoru.

Nie prze­gap­cie sce­ny po napisach!

Opo­wie­ści Osobliwe

Tytuł: Godzi­na Wilka
Gatu­nek: Hor­ror, Bizar­ro Fic­tion, Metafikcja,
Czas trwa­nia: 00:35:20
Sezon: 01
Odci­nek: 04

Sce­na­riusz: Michał Ochnik
Reali­za­cja: Dawid Bana­siuk
Gra­fi­ka: Kamil Boet­t­cher

Wystą­pi­li: Nico­let­ta „Chi­to­se” Dra­gon, Krzysz­tof „Fal­lo­ut­man” Konop­czyń­ski, Aga­ta „Dal­la­sE­ve” Rataj­czak, BeJeden

W słu­cho­wi­sku wyko­rzy­sta­no frag­men­ty nastę­pu­ją­cych utwo­rów muzycznych:

„Canon” – Johan­nes Pachelbel
Sza­lo­na Gre­ta „Pomoc­nik Kata” – Dawid „Gam­bit” Bana­siuk oraz Piotr „Bun­kier” Furtak

Dżin­gle wyko­na­ne zosta­ły przez nasze­go nie­zrów­na­ne­go reali­za­to­ra dźwię­ku Dawi­da „Gam­bi­ta” Banasiuka

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.