Strawberry Spring – podcast

Pierw­sze­go wrze­śnia zade­biu­to­wał, zre­ali­zo­wa­ny przez Audio Up Media, fabu­lar­ny pod­cast na moty­wach opo­wia­da­nia „Tru­skaw­ko­wa wio­sna” Ste­phe­na Kin­ga. Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li się z tą pro­duk­cją zapo­znać i będąc po jej fina­le zapra­sza­ją na pod­ca­sto­cep­cję w Radiu SK. Jaka jest spe­cy­fi­ka tego kon­kret­ne­go seria­lu? Czy bli­żej mu do tra­dy­cyj­ne­go pod­ca­stu, czy może do słu­cho­wi­ska? Jak pano­wie wspo­mi­na­ją ory­gi­nal­ne opo­wia­da­nie i jak do jego adap­ta­cji pode­szli twór­cy pod­ca­stu? Czy pomysł na roz­wi­nię­cie fabu­ły tego krót­kie­go opo­wia­da­nia do ośmio­od­cin­ko­wej audy­cji oka­zał się cie­ka­wy i satys­fak­cjo­nu­ją­cy? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.