Deadpool Classic. Tom 2

Weasel zosta­je upro­wa­dzo­ny. Dead­po­ol orga­ni­zu­je misję ratun­ko­wą, u kre­su któ­rej spo­tka się z samym Task­ma­ste­rem. Gdy czyn­nik goją­cy i moc rege­ne­ra­cji zawio­dą, wspie­ra­ny przez Siryn i zmu­szo­ny do współ­pra­cy z dok­to­rem Kil­le­brew Wade wyru­szy na spo­tka­nie z Hul­kiem. A gdy w cza­sie jed­ne­go ze zle­ceń Wade uwol­ni Typho­id Mary, tra­fi­my do Hel­l’s Kit­chen i spo­tka­my się z Dare­de­vi­lem oraz Fog­gym Nelsonem.

Zapra­sza­my na recen­zję dru­gie­go albu­mu z serii „Dead­po­ol Clas­sic”. Co sta­no­wi moc­ny punkt sce­na­riu­szy Joego Kel­ly­’e­go? Czy rysun­ki Eda McGu­in­nes­sa nadal przy­po­mi­na­ją gra­fi­ki dla bar­dzo mło­de­go odbior­cy? O czym opo­wia­da zeszyt „Dead­po­ol minus 1”? Czy Matt Mur­dock dopu­ścił się kie­dyś mor­der­stwa? Czy doj­dzie do star­cia D z DD? W kim aktu­al­nie kocha się Wade? Posłuchajcie!

Komik­sy z serii „Dead­po­ol Clas­sic” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.