Spider-Man

Na sku­tek uką­sze­nia przez radio­ak­tyw­ne­go pają­ka prze­cięt­ny nasto­la­tek, Peter Par­ker, prze­ista­cza się w super­bo­ha­te­ra. Kie­dy jego uko­cha­ny wuj zosta­je zamor­do­wa­ny, Peter przy­się­ga sobie, że uży­je swo­ich nie­zwy­kłych mocy, aby pomścić jego śmierć i wal­czyć z prze­stęp­czo­ścią na uli­cach Nowe­go Jorku.

Zapra­sza­my na pod­cast inau­gu­ru­ją­cy Paję­czy Event w Kon­glo­me­ra­cie, tj. na recen­zję Spi­der-Mana z 2002 roku. Czy Sam Raimi i David Koepp rozu­mie­ją feno­men posta­ci, któ­rej losy ekra­ni­zu­ją? Jak wypa­da fil­mo­wa gene­za Spi­dey­’a i Gre­en Gobli­na? Czy Tobey Magu­ire i Kir­sten Dunst są Pete­rem Par­ke­rem i Mary Jane Wat­son z praw­dzi­we­go zda­rze­nia? Czy oma­wia­na pro­duk­cja sta­rze­je się god­nie? Czy może lepiej zapo­mnieć o tej aku­rat adap­ta­cji komik­su? Odpo­wie­dzi na wymie­nio­ne pyta­nia pozna­cie już dziś, zaś jutro powró­ci­my z kolej­nym wcie­le­niem Spider-Mana.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.