John Wick

Pokój ma wymia­ry 3x3x3. Pod sufi­tem uno­si się goła żarów­ka, na środ­ku stoi sta­lo­wy sto­lik. W pół­mro­ku dostrze­ga­cie, że po dwóch jego stro­nach sie­dzą Jer­ry i Szy­mas. Przed pierw­szym z nich leżą P30L, Glock 26,  Kel-Tec KSG, DTA Ste­alth Recon Sco­ut i oczy­wi­ście Coha­rie Arms CA-415. Przed dru­gim Brow­ning Hi Power, Ruger M77,  MAC-11, IMI Uzi, Beret­ta 92 i Olym­pic Arms K23B. Pomię­dzy nimi stoi dyk­ta­fon. Tyl­ko dziś, tyl­ko tutaj usły­szy­cie, co seryj­ni pod­ca­ste­rzy na zle­ce­nie sądzą o Joh­nie Wic­ku i kul­cie, jakim film obrósł. Czy Jona­than / Baba Jaga / Boogey­man jest taki strasz­ny, jak go malu­ją? Czy jego histo­ria to kino akcji na mia­rę XXI wie­ku? W czym tkwi sekret suk­ce­su fil­mu? W fabu­le? Świe­cie przed­sta­wio­nym? Cho­re­ogra­fii walk? A może jesz­cze w czymś innym? Jeże­li chce­cie się tego dowie­dzieć, zaopa­trz­cie się w kami­zel­kę kulo­od­por­ną, kask i słu­chaw­ki. Wita­my w świe­cie zbrod­ni. Zemsty. I headshotów.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.