Wiadomości z Martwej Strefy – 008 – 12. 2011

W trzy­dzie­stym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK znisz­czo­ny fizycz­nie i psy­chicz­nie Man­do roz­po­czy­na nowy rok. W cięż­kim szo­ku pozjaz­do­wym, ze zdar­tym gło­sem i roz­re­gu­lo­wa­nym po zjeź­dzie dyk­ta­fo­nem, ser­wu­ję nie­zwy­kle sapią­cą i mlasz­czą­cą wer­sję pod­ca­ste­ra pod­su­mo­wu­ją­ce­go ostat­ni mie­siąc 2011 roku. Wyjąt­ko­wą czu­łość nagra­nia nad­ra­biam mon­ta­żem, któ­ry po tej krót­kiej prze­rwie w nada­wa­niu spra­wił mi wyjąt­ko­wą przyjemność.

Przy­dat­ne linki:


- Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (Scrib­ner, Grant, ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04, Frag­ment)
– Dal­las ’63 (audio­bo­ok: fil­mik, Mile 81 + frag­ment)
– To (Ceme­te­ry Dan­ce)
– Rage Aga­inst the Night (ebo­ok)
– The Dark Tower: The Way Sta­tion (zeszyt #4)
– Road Rage (wariant #1, zeszyt #2, frag­ment #1)
– Worek kości (fil­mi­ki: 01 | 02 | 03 | 04 | Sara Tidwell: frag­ment, iTu­nes)
– You Can’t Kill Ste­phen King (tra­iler, pla­kat)
– Car­rie: The Musi­cal (pla­kat, wywiad)
Figur­ka Cre­ep­show (tort)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.