Kompleks 7215

War­szaw­skie metro dwie deka­dy po woj­nie atomowej.

Po glo­bal­nym kon­flik­cie ter­mo­nu­kle­ar­nym w pod­zie­miach zruj­no­wa­nej aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej żyją ludzie. Cho­wa­ją się przed, radia­cją, mutan­ta­mi i inny­mi zagro­że­nia­mi, któ­re spra­wi­ły, że życie na powierzch­ni prze­sta­ło być już możliwe.

Bor­ka, najem­nik-inte­lek­tu­ali­sta z soju­szu Krysz­ta­ło­wy Pałac, dowód­ca oddzia­łu stal­ke­rów, podej­mu­je absur­dal­ną misję odna­le­zie­nia Ato­mo­wej Kwa­te­ry Dowo­dze­nia w Pusz­czy Kam­pi­no­skiej i wyru­sza ze swo­ją dru­ży­ną w podróż na pół­noc pierw­szej linii metra, do ostat­niej sta­cji i dalej…

Praw­dzi­wa grat­ka dla miło­śni­ków ZONY, lite­ra­tu­ry wojen­nej i militariów.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.