Stacja: Nowy Świat

Woj­na wygna­ła ludzi z War­sza­wy, zosta­li tyl­ko ci, któ­rzy zdą­ży­li zejść pod zie­mię. Oca­le­ni w tune­lach, na sta­cjach i pod­ziem­nych dwor­cach wio­dą trud­ny żywot w mro­ku, zim­nie i wil­go­ci, wal­cząc o jedze­nie i kąt do spa­nia. Na Ursy­no­wie swo­ją dome­nę budu­je eme­ry­to­wa­ny kapi­tan woj­ska pol­skie­go, pod Wisłą reali­zu­je swo­je ambi­cje kapral-dezer­ter. Zacho­waw­czy sta­ry wyga i agre­syw­ny mło­dy wilk – sto­łecz­na kolej pod­ziem­na jest dla nich dwóch za mała, a star­cie takich cha­rak­te­rów musi skoń­czyć się wiel­ką woj­ną. Woj­ną w tune­lach, woj­ną na pero­nach, woj­ną w ruinach wymar­łe­go mia­sta, gdzie pośród zwia­dow­ców, stal­ke­rów i kobiet-wojow­ni­czek boha­te­rem może stać się każ­dy. Nawet mały chło­piec… Poznaj legen­dę war­szaw­skie­go metra, dowiedz się, za co zgi­nął Licz­nik, cze­mu Przy­mie­rze nazy­wa­ne jest Ostat­nim i dla­cze­go Madon­na Tune­li patro­nu­je wła­śnie stalkerom!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.