John Wick Rozdział 3: Parabellum

John Wick zła­mał zasa­dy gil­dii zabój­ców, przez co obję­to go eks­ko­mu­ni­ką, a za jego gło­wę wyzna­czo­no nagro­dę w wyso­ko­ści 14 milio­nów dolarów.

Jer­ry i Szy­mas po raz trze­ci spo­ty­ka­ją się, by poroz­ma­wiać o kino­wych przy­go­dach Baby Jagi. Czy Keanu Reeves nadal jest naj­spraw­niej­szym seryj­nym zabój­cą? Jaki duet two­rzy z Hal­le Ber­ry? Czym jest desa­kra­li­za­cja? Ile razy moż­na zabić koniem, nim prze­sko­czy się reki­na? Któ­ra sce­na akcji naj­bar­dziej nam się podo­ba­ła? Czy stro­na reali­za­cyj­na fil­mu ratu­je jego mar­ną fabu­łę? Odpo­wie­dzi pozna­cie w dzi­siej­szym podcaście.


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.